R语言 删除列表中的项

需求

从列表中删除一些不需要的项。


解决

可以中-号结合索引删除特定的项。

比如:a[- i]i为数字索引。


实例


>a <- list('x','y','z')
>a
[[1]]
[1] "x"
​
[[2]]
[1] "y"
​
[[3]]
[1] "z"
​

删除列表a的第二项:


>a[- 2]
[[1]]
[1] "x"
​
[[2]]
[1] "z"

公众号

关注公众号,获取一手资讯

“ R语言 删除列表中的项 ” comments 0

评论/回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注