Python items()函数

作用

返回字典中的键-值对列表。

d.items()返回一个包含d中的键-值对的元组列表。每个元组中的第一项是键,第二项是键的值:


>>> d = {'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}
>>> d
{'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}

>>> list(d.items())
[('a', 10), ('b', 20), ('c', 30)]
>>> list(d.items())[1][0]
'b'
>>> list(d.items())[1][1]
20

公众号

关注公众号,获取一手资讯

“ Python items()函数 ” comments 0

评论/回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注