Python values()函数

作用

d.values()返回包含一个字典中所有值的一个列表。d表示字典名。


例:


>>> d = {'a': 34, 'b': 44, 'c': 45}
>>> d
{'a': 34, 'b': 44, 'c': 45}

>>> list(d.values())
[34, 44, 45]

在d中任何重复的值都会被返回很多次,只要它们出现:


>>> d = {'a': 10, 'b': 10, 'c': 10}
>>> d
{'a': 10, 'b': 10, 'c': 10}

>>> list(d.values())
[10, 10, 10]

公众号

关注公众号,获取一手资讯

“ Python values()函数 ” comments 0

评论/回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注