R语言 使用Order()对数据帧进行排序

在数据分析中,您可以根据数据集中的某个变量对数据进行排序。

在R中,我们可以使用函数order()。我们可以很容易地对连续变量或因子变量的向量排序,比如升序或降序。

语法


sort(x, decreasing = FALSE, na.last = TRUE):

参数

参数 描述
x 包含连续或因子变量的向量
decreasing 控制的排序方法的顺序。默认情况下,递减设置为“FALSE”。
last 指示“NA”的值是否应该放在最后

实例

例如,我们可以创建一个tibble数据帧并对一个或多个变量进行排序。tibble数据帧是一种新的数据帧处理方法。它改进了数据框架的语法,避免了烦人的数据类型格式化,特别是对于字符分解。这也是手工创建数据框架的一种方便方法,也是在这里用的目的。


library(dplyr)
set.seed(1234)
data_frame <- tibble( 
	c1 = rnorm(50, 5, 1.5),  
	c2 = rnorm(50, 5, 1.5), 
	c3 = rnorm(50, 5, 1.5),
	c4 = rnorm(50, 5, 1.5), 	
	c5 = rnorm(50, 5, 1.5)
)
# 按c1排序
df <-data_frame[order(data_frame$c1),]
head(df)

输出结果:


# A tibble: 6 x 5
   c1  c2  c3  c4  c5
   
1 1.48 3.48 4.25 3.69 6.05 
2 1.73 5.82 4.53 6.75 0.150
3 2.56 6.28 2.52 6.37 5.48 
4 2.83 4.77 5.12 3.74 4.01 
5 2.99 4.40 2.08 4.24 4.62 
6 3.12 6.32 5.41 3.55 5.61 

按c3和c4排序

# Sort by c3 and c4 df <-data_frame[order(data_frame$c3, data_frame$c4),] # A tibble: 6 x 5 c1 c2 c3 c4 c5 1 2.99 4.40 2.08 4.24 4.62 2 2.56 6.28 2.52 6.37 5.48 3 3.46 3.91 2.73 9.57 6.02 4 4.23 3.29 3.13 7.52 4.77 5 3.94 2.94 3.24 6.46 3.60 6 3.84 4.95 3.34 4.38 7.24 head(df)

按c3(降序)和c4(增序)排序:


df <-data_frame[order(-data_frame$c3, data_frame$c4),]
head(df)

# A tibble: 6 x 5
   c1  c2  c3  c4  c5
   
1 4.34 4.45 8.09 4.50  8.41
2 3.96 8.11 7.74 7.12  5.43
3 3.34 3.30 7.49 5.93  7.04
4 3.40 5.38 7.09 0.716 5.62
5 6.65 4.73 6.52 0.902 4.51
6 4.56 4.71 6.38 6.06  5.04

公众号

关注公众号,获取一手资讯

“ R语言 使用Order()对数据帧进行排序 ” comments 0

评论/回复

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注