R语言 列表


什么是列表?

列表可以按照预期的顺序存储许多类型的对象。可以存储矩阵、向量、数据框架或列表。可以把列表想象成一个袋子,我们想在里面放许多不同的物品。当我们需要使用某件物品时,我们打开袋子使用它。列表是相似的;我们可以存储对象的集合,并在需要时使用它们。


创建列表

使用list()函数来创建列表。


语法

 

在下面的例子中,我们创建三个不同的对象:一个向量、一个矩阵和一个数据帧。


vect <- 1:5 # 向量
mat <- matrix(1:10, ncol = 5) # 矩阵
df <- EuStockMarkets[1:10,] # 数据帧

现在,将这三个对象放入一个列表中:


my_list <- list(vect, mat, df)
my_list

结果:


[[1]]
[1] 1 2 3 4 5

[[2]]
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  3  5  7  9
[2,]  2  4  6  8  10

[[3]]
     DAX  SMI  CAC  FTSE
 [1,] 1628.75 1678.1 1772.8 2443.6
 [2,] 1613.63 1688.5 1750.5 2460.2
 [3,] 1606.51 1678.6 1718.0 2448.2
 [4,] 1621.04 1684.1 1708.1 2470.4
 [5,] 1618.16 1686.6 1723.1 2484.7
 [6,] 1610.61 1671.6 1714.3 2466.8
 [7,] 1630.75 1682.9 1734.5 2487.9
 [8,] 1640.17 1703.6 1757.4 2508.4
 [9,] 1635.47 1697.5 1754.0 2510.5
[10,] 1645.89 1716.3 1754.3 2497.4

从列表中选择元素

在我们建立了我们的列表之后,我们可以很容易地访问它。我们需要使用[[index]]来选择列表中的一个元素。双方括号内的值表示要提取的列表中的项的位置。例如,我们在括号内传递2,R返回列出的第二个元素。

尝试选择名为my_list的列表的第二项,我们使用my_list[[2]]


 my_list[[2]]
   [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1  3  5  7  9
[2,]  2  4  6  8  10

显示头部和尾部

我们可以使用tail()函数快速查看数据框架的底部。类似地,head()显示数据框架的顶部。你可以指定head显示的行数(df, 5)。

例:


head(df,5)
     DAX  SMI  CAC  FTSE
[1,] 1628.75 1678.1 1772.8 2443.6
[2,] 1613.63 1688.5 1750.5 2460.2
[3,] 1606.51 1678.6 1718.0 2448.2
[4,] 1621.04 1684.1 1708.1 2470.4
[5,] 1618.16 1686.6 1723.1 2484.7公众号

关注公众号,获取一手资讯

评论/回复

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注